“La ITV Professional” , adjunto un nou article publicat aquest mes d’abril a l’Indicador d’Economia .

Aquí pots llegir l’article original aquí!

La ITV ( Inspecció Tècnica de Vehicles) és un control al qual han de sotmetre’s tots els cotxes cada cert temps per acreditar que reuneixen les condicions tècniques de circulació. No fer-ho és motiu de sanció i és d’obligat compliment per part dels propietaris estar-ne al corrent. Aquesta iniciativa garanteix que el parc automobilístic estigui actualitzat i evitar d’aquesta manera accidents evitables per manca de manteniment dels seus propietaris.

L’actualització, la revisió i la millora contínua hauria de ser també d’obligat compliment per part de tots els professionals que actuen o volen actuar en el mercat. Igual que els cotxes passen les seves revisions, per què no les han de passar els professionals. Cultivar el coneixement és necessari per tal d’incrementar la nostra Proposta de Valor. No n’hi ha prou amb saber el que vaig aprendre per oferir el que avui ofereixo. Davant de clients altament informats necessitem professionals altament formats ja que sinó serà el propi mercat el que ens expulsarà i ens deixarà en una situació de debilitat en un entorn cada vegada més agressiu i competitiu.

Necessitem empresaris i professionals sensibles en la millora constant de les competències dels seus treballadors, que creguin i apostin de forma clara per la formació i la professionalització dels seus equips. La inversió en coneixement és un intangible que podem monetitzar de forma ràpida i que ens pot donar un elevat retorn. No n’hi ha prou amb formar-nos en competències específiques del nostre lloc de treball, necessitem també formació en competències de desenvolupament i competències estratègiques que ens permetin ajudar a assolir els nostres objectius i construir la cultura empresarial.

Tenir una clara visió en la formació, en l’aprenentatge i en la millora contínua dels nostres professionals pot aportar-nos tres factors clau.

El primer és la millora de la competitivitat, entenent-la com la capacitat d’oferir els nostres productes o serveis de la forma més eficient possible als nostres clients per damunt dels nostres competidors. El segon és la millora de la productivitat dels professionals de la companyia, incrementant la quantitat de treball que són capaços de fer per una unitat de temps i millorant de forma considerable la seva eficiència, generant molt més valor en les seves aportacions. El tercer, conseqüència dels dos anteriors, és l’evident millora de la rendibilitat i els resultats empresarials obtinguts de forma constant i sostenible. Invertir en formar els nostres treballadors és la millor manera per incrementar els beneficis.

Per tenir la millor proposta a oferir al mercat necessitem disposar dels millors professionals, és una estratègia que hem de posar en el centre del negoci. Mirem quins coneixements i quines competències tenen avui els nostres clients per saber si tenim els professionals adaptats a aquesta realitat. Davant d’entorns altament canviants i altament agressius hem de ser àgils i tenir la capacitat de seguir seduint els nostres clients per tal que aquests ens continuïn considerant la seva millor alternativa.

Com deia Charles Darwin “No és l’espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que millor s’adapta al canvi”. És important ser fort, és important ser gros, però el que realment és important és ser àgil, dinàmic i actiu. Només amb acció tindrem transformació.

És hora de passar la ITV professional i aquesta és una responsabilitat de tots, tan d’empresaris com de treballadors. Som-hi?